Coresbond Oy:n markkinointirekisteriseloste

1a Rekisterinpitäjä

Nimi: Coresbond Oy
(y-tunnus: 3180824-8)
Osoite: Sammonkatu 17-19, 33540 Tampere
Muut yhteystiedot: Puh. +358 50 555 1359

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Mikko Helminen, Toimitusjohtaja
Osoite: Sammonkatu 17-19, 33540 Tampere
Muut yhteystiedot Puh. 0505551359, mikko.helminen(at)coresbond.com

3 Rekisterin nimi

Yleinen markkinointi- ja sidosryhmärekisteri, Coresbond Oy

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn peruste

Henkilötietojen käsittely

Rekisteröityjen ryhmä Tietoja käytetään Käsittelyperuste
Uutiskirjeen tilaajat Uutiskirjeiden toimittamiseen sekä palveluista tiedottamiseen, markkinointiin ja uutiskirjeiden lähettämiseen liittyvään tilastointiin. Yleinen etu, sopimus
Potentiaalisten asiakasorganisaatioiden yhteyshenkilöt Uutiskirjeiden toimittamiseen, uutiskirjeiden lähettämiseen liittyvään tilastointiin sekä palveluista tiedottamiseen ja markkinointiin. Yleinen etu, oikeutettu etu
Sidosryhmät Coresbondiin liittyvistä asioista tai palveluista tiedottamiseen ja markkinointiin sekä lähettämiseen liittyvään tilastointiin. Yleinen etu
Tapahtumiin osallistujat Coresbondin järjestämiä tapahtumia koskevaan viestintään sekä tapahtuman teknisiin järjestelyihin. Tietoja käytetään myös palveluista tiedottamiseen ja markkinointiin sekä lähettämiseen liittyvään tilastointiin. Yleinen etu, oikeutettu etu

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää rekisteröidyn tarpeellisia yksilöintitietoja sekä muita rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja: Yhteystiedot, kuten nimi, osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, asema yrityksessä ja äidinkieli Markkinoinnin ja viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot, kuten historiatiedot lähetetyistä kampanjoista tai uutiskirjeistä (asiakasorganisaatiot, uutiskirjeen tilaajat, potentiaaliset asiakasorganisaatiot, sidosryhmät)

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietojen käsittely perustuu Coresbond Oy:n oikeutettuun etuun, sopimukseen tai yleiseen etuun. Rekisteröityä koskevia tietoja kerätään asiakasorganisaatioiden, potentiaalisten asiakasorganisaatioiden tai sidosryhmien henkilöiltä itseltään kontaktoinnin yhteydessä puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai markkinointitoimenpiteiden kuten tapahtumien yhteydessä. Tapauskohtaisesti voimme kerätä tietoja myös Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

7 Tietojen säännön-mukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti vain Coresbond Oy:n omien asiakas- ja markkinatutkimuksien ja muiden vastaavien selvitysten tekemistä varten ulkopuoliselle palveluntarjoajalle. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa Coresbond Oy:n alihankkijoille asiakassuhteen hoitamisen niin vaatiessa asiakkaan antamalla valtakirjalla tai asiakkaan pyynnöstä tiettyä tarkoitusta varten.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n Ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tarvittaessa tietoja voidaan kuitenkin siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: Coresbond ei kerää asiakasorganisaatioista, potentiaalisista asiakasorganisaatioista tai muista sidosryhmistä manuaalista aineistoa.

Sähköinen aineisto: Sähköiset aineistot ovat pilvi-palvelimella. Palvelinta ylläpitävät Coresbondin palveluntarjoajat, jotka omalta osaltaan vastaavat tietojen turvallisuudesta. Järjestelmään tallennettuihin henkilötietoihin on käyttöoikeus vain niillä henkilöillä, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä tietoja ja tarvitsevat tietoja tehtävissään. Ympäristöt ovat suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

10 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on tarkistusoikeus rekisterissä oleviin henkilökohtaisiin tietoihin. Rekisterissä olevat tiedot toimitetaan ainoastaan kirjallisessa muodossa asiakkaan yhteystietojen perusteella postiosoitteeseen.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna osoitteeseen Coresbond Oy Sammonkatu 17-19, 33540 Tampere. Kuoressa tulee olla merkintä ”Henkilötietojen tarkastuspyyntö”. Tarkastuspyynnössä tulee olla mainita: nimi, rekisterinnimi, täydelliset osoitetiedot ja puhelinnumero.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus pyytää oikaisua, poistoa tai täydennystä rekisterissä olevaan rekisterin tarkoituksen vastaiseen, virheelliseen, tarpeettomaan, puutteelliseen tai vanhentuneeseen tietoon. Siltä osin kuin rekisteröity ei pystykorjaaman tietoja itse, korjauspyyntö tehdään tämän tietosuojaselosteen kohdan 10 mukaisesti.12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan voimassa olevaa tietosuoja-asetusta.

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan voimassa olevaa tietosuoja-asetusta.